Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba liczyć się z tym, iż każdy ruch i proces w firmie będzie wymagał udokumentowania. Dotyczy to każdej sfery życia firmy, począwszy od księgowości, poprzez dział kadr, produkcję, na dziale BHP kończąc. Wydawałoby się, że do głównych zadań inspektora ds. BHP należy kontrolowanie, czy praca przebiega w sposób bezpieczny, nic bardziej mylnego.

Jego obowiązkiem jest również prowadzenie wszelkiej dokumentacji BHP. Jednym z najważniejszych dokumentów BHP niewątpliwie są karta szkolenia BHP oraz ocena ryzyka zawodowego. Ta ostatnia zawiera wszystkie zidentyfikowane w zakładzie zagrożenia wraz ze środkami ich eliminacji lub minimalizacji. Kolejne dokumenty niezwykle istotne pod względem bezpiecznej i higienicznej to instrukcje BHP.

Zawierają one m.in. wytyczne, jak daną czynność wykonać zgodnie z zasadami BHP. Jeżeli dojdzie do wypadku, to powoływana jest komisja powypadkowa, która po ustaleniu przyczyny wypadku sporządza protokół. Każdy wypadek powinien zostać odnotowany w rejestrze wypadków przy pracy. W zależności od rodzaju firmy rejestry BHP mogą być następujące: rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czy też rejestr wydanych zaświadczeń odbycia szkoleń w dziedzinie BHP.

Kolejna grupa obowiązkowej dokumentacji BHP to wykazy. Są to wszelkie nakazy, wystąpienia oraz decyzje organów państwowych. W zakładzie pracy mogą znaleźć się następujące wykazy: prac wzbronionych kobieton, prac wzbronionym młodocianym, czy też pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. W każdym przedsiębiorstwie można również znaleźć różne zarządzenia pracodawcy dotyczące stricte BHP. Mogą one dotyczyć np. szkoleń pracowników w dziedzinie BHP, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, czy też postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową.

Oczywiście jest to tylko część dokumentacji, która powinna się znaleźć w każdej firmie. Istnieją jeszcze dokumenty dotyczące wyników pomiarów lub przeglądów (np. wyniki przeglądu sprzętu ppoż), sprawozdania z posiedzeń komisji BHP, czy też raporty z przeprowadzonych kontroli BHP. Odpowiednie i regularne prowadzenie dokumentacji uchroni cię przed srogimi karami Państwowej Inspekcji Pracy. Pamiętaj również, że wszystkie rejestry bhp pomiarów powinny być przechowywane przez 40 lat, natomiast karta szkolenia BHP przez 50 lat, ze względu na to, iż znajduje się w aktach
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url