Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Ma to na celu minimalizację wypadkowości. Z oceną  tą ściśle związane jest pojęcie ryzyka zawodowego.

Minister Pracy określił je jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pracowników. Aby ryzyko to zminimalizować, to trzeba ustalić rodzaj zagrożeń w pracy czyhających na personel. Odpowiednia identyfikacja i analiza tych zagrożeń pozwoli określić, jakie środki zastosować, aby ryzyko zawodowe zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Sama ocena nie składa się wyłącznie z identyfikacji i analizy. Jest to proces żmudny i wieloetapowy.

Składają się na niego takie elementy, jak: zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny (np. dokumentacja określonych maszyn i urządzeń), identyfikacja i analiza każdego zagrożenia, oszacowanie ryzyka zawodowego, ustalenie, czy dane zagrożenie jest akceptowalne, sformułowanie zaleceń dotyczących eliminacji lub minimalizacji zagrożeń oraz skonsultowanie wyników z pracownikami, lub ich przedstawicielami. Finalnie wynik procesu powinien zostać przedstawiony w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

Aby całkowicie zamknąć proces oceny, należy z nią zapoznać pracowników. O tym, że zapoznali się z nią, ma świadczyć złożony przez nich podpis. Przy dokonywaniu oceny ważne jest, aby była ona wykonana precyzyjnie, zgodnie z rzeczywistością oraz obejmowała każdy aspekt pracy. Należy również pamiętać o jej aktualizacji. Każda zmiana na określonym stanowisku to powstanie nowego zagrożenia.

Dlatego też istotne jest, kto taką ocenę przeprowadza. Ocenę ryzyka zawodowego mogą przeprowadzić osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikację, lub przynajmniej powinny znaleźć się w zespole, który się nią zajmuje. W firmie zatrudniającej do 100 osób mogą to być pracownicy wykonujący zadania służby bhp.

W firmie zatrudniającej powyżej 100 osób ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzają pracownicy służby bhp. Istnieje jeszcze trzecia możliwość. Taki proces, którego podsumowaniem będzie odpowiednia dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, może przeprowadzić specjalista spoza zakładu pracy. Pamiętaj, że przeprowadzenie oceny to twój obowiązek. Dzięki niej zwiększona zostanie świadomość zagrożeń w pracy wśród personelu, będzie mniej wypadków oraz unikniesz kar nałożonych przez Państwową Inspekcję Pracy podczas niezapowiedzianych kontroli. 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url