Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego należy do obowiązku każdego pracodawcy. Dla każdego stanowiska pracy powinien zidentyfikować wszystkie zagrożenia oraz oszacować ryzyko ich wystąpienia. Dzięki temu będzie w stanie wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze, które zminimalizują lub wyeliminują skutki niepożądanych zdarzeń. Zgodnie z Kodeksem pracy z wynikami oceny musi być zapoznany każdy pracownik, który potwierdza fakt zapoznania się z zagrożeniami i sposobami ich zapobiegania podpisem na karcie szkolenia wstępnego. 

Dobrze przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego to taka, która obejmuje wszystkie aspekty pracy, jest aktualna oraz sporządzona została rzetelnie, oraz zgodnie z rzeczywistością.

Co więcej, wszelkie zmiany na ocenianym stanowisku pracy powodują konieczność aktualizacji oceny, ponieważ mogą generować całkiem nowe zagrożenia.

Przykładem takiej zmiany może być zakup nowych maszyn i urządzeń lub przeniesienie stanowiska pracy w inne miejsce. Nawet pojawienie się COVID-19 wymusiło na pracodawcach aktualizację dotychczasowych kart ocen ryzyka zawodowego.

Aby ocena ryzyka zawodowego była skuteczna, czyli zmniejszyła się ilość wypadków w miejscu pracy, musi być sporządzona solidnie, dlatego w całym procesie warto skorzystać z usług odpowiednich specjalistów.